Omschrijving en gebiedsafbakening in de lagere school

De vorderingen hebben niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden maar ook op gedragingen en houdingen als: inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, studiehouding, leren leren, …

Aangewende middelen

De nodige gegevens worden door de leerkracht ingezameld door toetsen, individuele opdrachten, observaties, dagelijks werk, klasgesprekken.

In de derde graad worden als voorbereiding op het evaluatiesysteem van het secundair onderwijs, proeven afgenomen over grotere leerstofgehelen.

Er is ook een permanente begeleiding en remediëring voorzien.

Rapportering

Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt omgezet in een rapport. Ons rapport wil een evaluatie zijn van alle geobserveerde gegevens die betrekking hebben op uw kind als totale persoonlijkheid. Zo beoordelen we niet alleen de kennis maar ook de vaardigheden en de vorming van uw kind.

Het rapport omvat vier periodes. De kinderen krijgen een rapport net voor de herfstvakantie en net na de kerstvakantie, einde maart en voor de grote vakantie. Met de kerst- en de grote vakantie worden toetsen over grotere leerstofgehelen afgenomen. Voor het eerste leerjaar is er eind september en eind oktober telkens een kennismakingsrapport voorzien. Het is een eerste weergave van de waarnemingen van de klassenraad betreffende de aanpassing aan het eerste leerjaar.

Een rapport dient zeker niet om prestaties van uw kind te vergelijken met die van andere klasgenootjes, maar biedt vooral een gelegenheid om uw waardering te laten blijken voor de inspanningen van uw kind in verhouding tot zijn/haar mogelijkheden! Als geen ander bent u goed geplaatst om de mogelijkheden en prestaties van uw kind in te schatten.

Er zijn ouderavonden voorzien waarop u het rapport met de leerkracht kan bespreken. Als ouder/voogd onderteken je het rapport na inzage en geef je het terug mee met je kind.
Deze oudercontacten staan als volgt gepland:

begin september: info-avond voor van peuters t/m 6L, alle ouders samen per klas
eind november: individuele ouderavond voor kleuters en 1L
begin januari: individuele ouderavond voor 2L t/m 6L
eind februari: individuele ouderavond voor kleuters
eind maart: individuele ouderavond voor 1L t/m 6L
eind juni: individuele ouderavond voor peuters t/m 6L

Uiteraard kan een oudercontact ook na afspraak; zowel op vraag van de ouders als op vraag van de school.

Kleuterschool

In de kleuterschool leggen wij bij inschrijving een begeleidingsdossier aan. De kleuterleidsters gebruiken hiervoor observatielijsten en cito-toetsen. Aan de hand van deze notities wordt er geanalyseerd en geremedieerd.

Tweemaal per jaar worden de ouders uitgenodigd op school en kunnen ze het begeleidingsdossier van hun kind inkijken en bespreken. Er wordt geen kleuterrapport meegegeven